SD Älvkarleby kräver svar om halalslaktat kött | Sverigedemokraterna Älvkarleby

SD Älvkarleby kräver svar om halalslaktat kött

Vid kvällens sammanträde i Älvkarleby kommunfullmäktige onsdag den 22 februari 2012 lämnade Sverigedemokraterna in en interpellation. Nedan följer interpellationen i sin helhet.

Interpellation om halalslaktat kött i kommunal verksamhet

Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S)

Den senaste tiden har den barbariska halalslakten uppmärksammats alltmer i både rikstäckande och lokala medier. Halalslakt är den slaktmetod som enligt islam måste användas för att köttet skall vara rent och som går ut på att man med kniv skär av halspulsådern på djuret medan det fortfarande är vid medvetande och låter det förblöda så att det helt och hållet töms på blod. Detta samtidigt som man vänder djuret mot den muslimska vallfartsorten Mecka i Saudiarabien och en imam läser verser ur Koranen.

Sverigedemokraterna menar att detta tillvägagångssätt är mycket inhumant och utsätter djuret för utdraget och onödigt mycket lidande, vilket rimmar illa med det starka svenska djurskyddet. Detta gäller också om man använder till exempel bedövning, vilket inte ens accepteras av alla muslimer. Vår ståndpunkt är att slaktmetoder skall utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden skall vara såväl snabb som smärtfri.

Vi menar att halalslakt skall vara förbjudet, oavsett bedövning, och att även import av halalslaktat kött till Sverige skall vara förbjudet. Därför menar vi att Älvkarleby bör föregå med gott exempel och inte servera halalslaktat kött eller stödja leverantörer som tillhandahåller det. Halalslaktat kött kan aldrig vara etiskt eller djurskyddsmässigt försvarbart. Även ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv är det inte acceptabelt att Älvkarleby kommun skall tillhandahålla särskilt importerat kött när det finns andra alternativ.

I Hofors kommun i vårt grannlän Gävleborg har nyligen den statliga myndigheten Socialstyrelsen krävt att kommunen ser till att de kommunala boendena för ensamkommande invandrarungdomar serverar halalslaktat kött, vilket i sig är anmärkningsvärt. Detta har tillkommit efter att muslimska boende krävt denna särbehandling. Socialstyrelsen menar att kommunen är ålagd att servera halalslaktat kött eftersom man har sin överenskommelse om asylmottagande, vilket också Älvkarleby kommun har.

Därför vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S):

1. Serveras det idag halalslaktat kött i Älvkarleby kommuns verksamheter?

2. Om det serveras, när började det serveras och efter vilket beslut och av vem/vilka?

3. Om det inte serveras, finns det några planer från kommunens sida på att börja servera halalslaktat kött och när kommer det att ske i så fall?

4. Anser du att halalslakt är inhumant och att Älvkarleby kommun bör värna ett starkt djurskydd genom att inte erbjuda halalslaktat kött i sina verksamheter och bojkotta leverantörer som tillhandahåller det?

Sverigedemokraterna Älvkarleby