SD Älvkarleby aktivt med interpellationer och motion | Sverigedemokraterna Älvkarleby

SD Älvkarleby aktivt med interpellationer och motion

Onsdag den 20 juni 2012 sammanträder Älvkarleby kommunfullmäktige för sista gången före sommaruppehållet. Till kvällens sammanträde har Sverigedemokraterna Älvkarleby lämnat in tre interpellationer och en motion. Nedan följer interpellationerna och motionen.

Interpellation

Likabehandling oavsett etnicitet

Ställd till berörd ansvarig politiker

I årsredovisningen för 2011 Älvkarleby kommun (s. 23) kan man läsa om planerad verksamhet riktad mot ungdomar som har permanent uppehållstillstånd och är +18 år. Vid kontakt med Vega som ansvarar för berörda ungdomar, framgår vad verksamheten mer detaljerat eventuellt kommer att kunna erbjuda.

Vid överskott för verksamheten kommer inte bara stöd ges till kontakt med myndigheter, läxläsning och körkortsteori utan även finansiering av körlektioner och andra kostnader som ett körkort innefattar.

Det är viktigt att personer som kommer till Sverige får en bra start och möjligheter att bli en del av samhället. Där behöver myndigheterna stödja dessa personer, vilket jag upplever att Vega möjliggör genom sin verksamhet.

Att erbjuda finansiering av körkort för unga invandrare upplevs som diskriminerande gentemot unga svenskar som saknar ekonomi att själva bekosta sitt körkort. Jag anser att det är viktigt att alla ges samma möjligheter, oavsett om du är svensk eller invandrare.

Jag menar att det finns bättre saker att använda detta överskott inom verksamheten till. Kunskaper i svenska språket, kulturen och hur samhället är uppbyggt är en grund som alla behöver för att bli en del av gemenskapen.

Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

– Ska alla ungdomar i kommunen behandlas lika oavsett etnicitet?

– Anser du som jag att det finns andra viktigare saker att använda eventuellt överskott till?

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Interpellation

Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande

Ledighetshantering av skolan

Vidlyftiga ledigheter i skolan har blivit ett växande problem enligt skolinspektionen. Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att vara delaktiga i undervisningen.

Stockholms stad har nu valt att sätta ner foten och uppmanar samtliga sina grundskolerektorer att vara restriktiva med ledighet.

Sverigedemokraterna vill därför att utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande besvarar följande frågor:

– Har Älvkarleby kommun samma problem med vidlyftiga ledigheter till elever, så som skolinspektionen rapporterat om?

– Om samma problem finns i Älvkarleby kommun, har barn- och ungdomsförvaltningen tagit upp problematiken med grundskolerektorerna?

– Om inte problemet tagits upp, är du som ordförande för berörd nämnd beredd att lyfta frågan med förvaltningen?

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Interpellation

Statsbidrag för statliga åtaganden

Regeringens översynsutredning (Ds2011:34) av de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn visar att kommunerna har högre kostnader än vad ersättningen från staten ger.

Hälften av de kommuner som varit med i undersökningen svarar att den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn inte täcker de faktiska kostnaderna. Ökade kostnader för utbildning ingår bland annat inte i ersättningen.

Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

– Täcker ersättningen som Älvkarleby kommun får av staten dem faktiska kostnaderna
för mottagande av ensamkommande barn?

– Om så inte är fallet, kommer kommunen att kräva extra ersättning från staten?

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Motion om enhet för kvalitetsinspektion inom äldreomsorgen

Patientsäkerheten är viktig för att skapa trygghet i kommunens äldreomsorg. Sverigedemokraterna vill skapa ramar för äldrevården som gör att missförhållandena blir färre och de goda exemplen bli fler.

Inom välfärdsområdena är det viktigt att säkerställa att god vård levereras, därför vill Sverigedemokraterna inrätta en enhet för kvalitetsinspektioner. Enheten ska arbeta med individuppföljningar som verksamhets- respektive avtalsuppföljningar. Uppdraget blir att följa upp verksamheten genom bl.a. inspektioner och granskningar, så väl anmälda som oanmälda. Klagomål från allmänheten eller personal kan skickas in anonymt till kommunen. Enheten som ansvarar för inspektioner består av medicinsk kompetens så som läkare, demensexperter, sjuksköterskor och geriatriker.

Utöver inspektioner kan enheten ge effekter i form av kunskapshöjande- och kvalitetssäkrande. Informationen som inspektionerna ger kan fungera i form av en kunskapsbank där brister kan förebyggas och långsiktighet skapas.

Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar att:

Kommunen inrättar en enhet för kvalitetsinspektioner.

Sverigedemokraterna Älvkarleby