Sverigedemokraterna Älvkarleby | Sverigedemokraterna i Älvkarleby kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Älvkarleby

Välkommen till Sverigedemokraterna Älvkarleby!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Älvkarleby kommun.

Kurt Törnblom

Ordförande SD Älvkarleby

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Medlemsmöte på Folkets hus i Skutskär 25/5

  Av davidperez den 26 maj 2013
  0

  Den 25 maj hade kommunföreningen SD Älvkarleby ett medlems- och informationsmöte på Folkets hus i Skutskär. Till mötet sökte sig ett drygt tiotal personer, däribland flera nya medlemmar och några blivande.

  På mötet gicks historiken för SD Älvkarleby igenom och vad som händer nuförtiden i kommunfullmäktige och i övrigt. Dessutom informerades det om kyrkovalet efter sommaren samt Europaparlamentsvalet och de allmänna valen nästa år.

  Därefter fikade och småpratade medlemmarna sinsemellan. Stämningen var god, och förväntningarna inför de kommande valrörelserna är stora bland både medlemmar, väljare och sympatisörer i Älvkarleby kommun.

 • Motioner från SD Älvkarleby

  Av davidperez den 23 februari 2013
  0

  Vid Älvkarleby kommunfullmäktiges senaste sammanträde onsdag den 20 februari 2013 anmäldes följande två motioner från SD Älvkarleby.

  Motion om byggande av staket till lekplats

  Den kommunala lekplats som idag finns i närheten av matvaruaffären Willys och Bodaån i Skutskär har en stor brist då den saknar ett staket.

  Detta gör att de barn som uppehåller sig där utsätter sig för en stor fara eftersom de riskerar att falla ned i närheten av lekplatsen. Ett staket skulle kunna göra så att de och deras föräldrar känner sig betydligt mer säkra.

  Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att ta barnens och föräldrarnas trygghet på allvar och menar därför att kommunen bör bygga ett staket till denna lekplats så att inget barn eller någon annan person riskerar att falla ned där.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppföra ett staket vid den aktuella lekplatsen i Skutskär

  Skutskär 2013-02-20

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Motion om stopp för gräddfiler till invandrarungdomar

  Älvkarleby kommun har sedan en tid tillbaka ett organiserat mottagande av så kallade ensamkommande flyktingungdomar. Det har dessutom uppdagats att skattemedel går till att bekosta körkortsutbildning och annat för att dessa personer skall ta körkort.

  Sverigedemokraterna menar att detta agerande är djupt diskriminerande mot alla de svenska ungdomar som inte får samma möjlighet av kommunen. Eftersom vi menar att alla ungdomar skall behandlas lika är det därför rimligt att denna verksamhet med gratis körkortsutbildning till ensamkommande flyktingungdomar upphör.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att uppdra till utbildnings- och omsorgsnämnden att avbryta verksamheten med att erbjuda ensamkommande flyktingungdomar gratis körkortshjälp

  Skutskär 2013-02-20

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Mer information:

  SD vill ha staket kring lekplats (Arbetarbladet, 2013-02-26)

 • Insändare om skattesubventionerade körkort för unga invandrare

  Av davidperez den 20 augusti 2012
  0

  Nedanstående insändare av Sverigedemokraterna Älvkarleby publicerades måndag den 20 augusti 2012 i nätupplagan av Arbetarbladet.

  Lika skall gälla för alla (Arbetarbladet, 2012-08-20 )

  Nej till gräddfiler (Gefle Dagblad, 2012-08-29)

  Publicerad 12:27

  Lika skall gälla för alla

  I Älvkarleby kommuns årsredovisning för 2011 kan man läsa om bland annat kommunens verksamhet för ensamkommande invandrarungdomar i åldern 18+ som erhållit permanent uppehållstillstånd.

  Vid kontakt med det ansvariga hvb-hemmet Vega i Skutskär meddelas att vid ett ekonomiskt överskott för verksamheten kommer dessa ungdomar att få stöd för inte bara kontakt med myndigheter, läxläsning och körkortsteori utan även finansiering av körlektioner och andra kostnader som ett körkort innefattar.

  Vi sverigedemokrater menar självklart att det är viktigt att personer som kommer till Sverige ges en rimlig chans att få en bra start i vårt land för att anpassa sig till det svenska samhället och bli en del av detsamma. Dock ställer vi oss frågande till rimligheten i att kommuninvånarnas pengar skall gå till att finansiera körkort för vissa grupper i samhället. Sverigedemokraterna tror på likabehandling oavsett etnicitet och menar att detta förslag är fel väg att gå eftersom det diskriminerar framför allt unga svenskar som inte får samma hjälp utan istället är förpassade till att bekosta sitt körkort på egen hand.

  Därför har vi i Sverigedemokraterna lagt en interpellation om detta i kommunfullmäktige och ser nu efter sommarledigheterna fram emot ett svar ifrån ansvariga politiker om hur man tänker ta ansvar för Älvkarlebybornas skattepengar. Från vår sida säger vi ja till goda förutsättningar för invandrare att assimileras in i det svenska samhället men nej till gräddfiler och särbehandling av vissa personer på skattebetalarnas bekostnad. Det är viktigt att alla kommuninvånare ges samma möjligheter. Istället hade dessa överskott kunnat användas till exempelvis mer svenskundervisning och kunskap om det svenska kulturarvet eller andra delar av den idag kraftigt eftersatta välfärden.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • SD Älvkarleby aktivt med interpellationer och motion

  Av davidperez den 20 juni 2012
  0

  Onsdag den 20 juni 2012 sammanträder Älvkarleby kommunfullmäktige för sista gången före sommaruppehållet. Till kvällens sammanträde har Sverigedemokraterna Älvkarleby lämnat in tre interpellationer och en motion. Nedan följer interpellationerna och motionen.

  Interpellation

  Likabehandling oavsett etnicitet

  Ställd till berörd ansvarig politiker

  I årsredovisningen för 2011 Älvkarleby kommun (s. 23) kan man läsa om planerad verksamhet riktad mot ungdomar som har permanent uppehållstillstånd och är +18 år. Vid kontakt med Vega som ansvarar för berörda ungdomar, framgår vad verksamheten mer detaljerat eventuellt kommer att kunna erbjuda.

  Vid överskott för verksamheten kommer inte bara stöd ges till kontakt med myndigheter, läxläsning och körkortsteori utan även finansiering av körlektioner och andra kostnader som ett körkort innefattar.

  Det är viktigt att personer som kommer till Sverige får en bra start och möjligheter att bli en del av samhället. Där behöver myndigheterna stödja dessa personer, vilket jag upplever att Vega möjliggör genom sin verksamhet.

  Att erbjuda finansiering av körkort för unga invandrare upplevs som diskriminerande gentemot unga svenskar som saknar ekonomi att själva bekosta sitt körkort. Jag anser att det är viktigt att alla ges samma möjligheter, oavsett om du är svensk eller invandrare.

  Jag menar att det finns bättre saker att använda detta överskott inom verksamheten till. Kunskaper i svenska språket, kulturen och hur samhället är uppbyggt är en grund som alla behöver för att bli en del av gemenskapen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Ska alla ungdomar i kommunen behandlas lika oavsett etnicitet?

  – Anser du som jag att det finns andra viktigare saker att använda eventuellt överskott till?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande

  Ledighetshantering av skolan

  Vidlyftiga ledigheter i skolan har blivit ett växande problem enligt skolinspektionen. Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att vara delaktiga i undervisningen.

  Stockholms stad har nu valt att sätta ner foten och uppmanar samtliga sina grundskolerektorer att vara restriktiva med ledighet.

  Sverigedemokraterna vill därför att utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande besvarar följande frågor:

  – Har Älvkarleby kommun samma problem med vidlyftiga ledigheter till elever, så som skolinspektionen rapporterat om?

  – Om samma problem finns i Älvkarleby kommun, har barn- och ungdomsförvaltningen tagit upp problematiken med grundskolerektorerna?

  – Om inte problemet tagits upp, är du som ordförande för berörd nämnd beredd att lyfta frågan med förvaltningen?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Interpellation

  Statsbidrag för statliga åtaganden

  Regeringens översynsutredning (Ds2011:34) av de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn visar att kommunerna har högre kostnader än vad ersättningen från staten ger.

  Hälften av de kommuner som varit med i undersökningen svarar att den statliga ersättningen för ensamkommande flyktingbarn inte täcker de faktiska kostnaderna. Ökade kostnader för utbildning ingår bland annat inte i ersättningen.

  Sverigedemokraterna vill därför att berörd ansvarig politiker besvarar följande frågor:

  – Täcker ersättningen som Älvkarleby kommun får av staten dem faktiska kostnaderna
  för mottagande av ensamkommande barn?

  – Om så inte är fallet, kommer kommunen att kräva extra ersättning från staten?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

  Motion om enhet för kvalitetsinspektion inom äldreomsorgen

  Patientsäkerheten är viktig för att skapa trygghet i kommunens äldreomsorg. Sverigedemokraterna vill skapa ramar för äldrevården som gör att missförhållandena blir färre och de goda exemplen bli fler.

  Inom välfärdsområdena är det viktigt att säkerställa att god vård levereras, därför vill Sverigedemokraterna inrätta en enhet för kvalitetsinspektioner. Enheten ska arbeta med individuppföljningar som verksamhets- respektive avtalsuppföljningar. Uppdraget blir att följa upp verksamheten genom bl.a. inspektioner och granskningar, så väl anmälda som oanmälda. Klagomål från allmänheten eller personal kan skickas in anonymt till kommunen. Enheten som ansvarar för inspektioner består av medicinsk kompetens så som läkare, demensexperter, sjuksköterskor och geriatriker.

  Utöver inspektioner kan enheten ge effekter i form av kunskapshöjande- och kvalitetssäkrande. Informationen som inspektionerna ger kan fungera i form av en kunskapsbank där brister kan förebyggas och långsiktighet skapas.

  Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar att:

  Kommunen inrättar en enhet för kvalitetsinspektioner.

  Sverigedemokraterna Älvkarleby

 • SD Älvkarleby kräver svar om halalslaktat kött

  Av davidperez den 22 februari 2012
  0

  Vid kvällens sammanträde i Älvkarleby kommunfullmäktige onsdag den 22 februari 2012 lämnade Sverigedemokraterna in en interpellation. Nedan följer interpellationen i sin helhet.

  Interpellation om halalslaktat kött i kommunal verksamhet

  Till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S)

  Den senaste tiden har den barbariska halalslakten uppmärksammats alltmer i både rikstäckande och lokala medier. Halalslakt är den slaktmetod som enligt islam måste användas för att köttet skall vara rent och som går ut på att man med kniv skär av halspulsådern på djuret medan det fortfarande är vid medvetande och låter det förblöda så att det helt och hållet töms på blod. Detta samtidigt som man vänder djuret mot den muslimska vallfartsorten Mecka i Saudiarabien och en imam läser verser ur Koranen.

  Sverigedemokraterna menar att detta tillvägagångssätt är mycket inhumant och utsätter djuret för utdraget och onödigt mycket lidande, vilket rimmar illa med det starka svenska djurskyddet. Detta gäller också om man använder till exempel bedövning, vilket inte ens accepteras av alla muslimer. Vår ståndpunkt är att slaktmetoder skall utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden skall vara såväl snabb som smärtfri.

  Vi menar att halalslakt skall vara förbjudet, oavsett bedövning, och att även import av halalslaktat kött till Sverige skall vara förbjudet. Därför menar vi att Älvkarleby bör föregå med gott exempel och inte servera halalslaktat kött eller stödja leverantörer som tillhandahåller det. Halalslaktat kött kan aldrig vara etiskt eller djurskyddsmässigt försvarbart. Även ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv är det inte acceptabelt att Älvkarleby kommun skall tillhandahålla särskilt importerat kött när det finns andra alternativ.

  I Hofors kommun i vårt grannlän Gävleborg har nyligen den statliga myndigheten Socialstyrelsen krävt att kommunen ser till att de kommunala boendena för ensamkommande invandrarungdomar serverar halalslaktat kött, vilket i sig är anmärkningsvärt. Detta har tillkommit efter att muslimska boende krävt denna särbehandling. Socialstyrelsen menar att kommunen är ålagd att servera halalslaktat kött eftersom man har sin överenskommelse om asylmottagande, vilket också Älvkarleby kommun har.

  Därför vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande Lars Öhman (S):

  1. Serveras det idag halalslaktat kött i Älvkarleby kommuns verksamheter?

  2. Om det serveras, när började det serveras och efter vilket beslut och av vem/vilka?

  3. Om det inte serveras, finns det några planer från kommunens sida på att börja servera halalslaktat kött och när kommer det att ske i så fall?

  4. Anser du att halalslakt är inhumant och att Älvkarleby kommun bör värna ett starkt djurskydd genom att inte erbjuda halalslaktat kött i sina verksamheter och bojkotta leverantörer som tillhandahåller det?

  Sverigedemokraterna Älvkarleby